Cổng chào khai trương vòm xoắn trắng và vàng đồng

800,000