help with university assignments

Bong bóng bạc chữ và số

10,000 

còn 999 hàng