Cổng chào sự kiện bằng bóng trắng, vàng đồng và đen chấm bị.

800,000