Cổng chào khai trương trắng và xanh lá mạ xoắn.

900,000